REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU

„DOBRE BO KRAŚNICKIE"
(pobierz regulamin konkursu)

 

§1

Organizacja Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Kraśnicka Izba Gospodarcza we współpracy ze Starostwem Powiatu Kraśnickiego i Samorządami Miast i Gmin Powiatu Kraśnickiego, które podpiszą stosowne porozumienie.

Patronat nad Konkursem - Marszałek Województwa Lubelskiego.

Patronaty Honorowe - (wystąpienie o Patronat do Ministra Gospodarki , Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Pracy i Polityki Społecznej ).

Patronaty Medialne - ( wystąpienie o Patronat do Lokalnych i Regionalnych Mediów ).

§2

Celem Konkursu jest:

1. Promocja najlepszych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie powiatu kraśnickiego, których osiągnięcia mogą stanowić wzór i wytyczać kierunki rozwoju gospodarczego  naszego  powiatu.

2. Wspieranie  firm  działających  zgodnie  z  prawem  i  normami  rzetelnego  postępowania  w  obrocie gospodarczym.

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego jako dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jej ustawowej  wolności i  przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne i gospodarcze, a także promocja marki LUBELSKIE, a wraz z nią „DOBRE BO KRAŚNICKIE”.

§3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa, bez zróżnicowania ich formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, a spełniające poniższe warunki:

1. Są zarejestrowane lub są członkiem organizacji okołobiznesowej na terenie powiatu kraśnickiego.

2. Prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej przez dwa lata przed momentem zgłoszenia się do Konkursu.

3. Nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych i ZUS (stosowne oświadczenia).

4. Terminowo złożyły w Sekretariacie Konkursu wypełnioną deklarację wraz z formularzem i kompletem załączników dołączonych do niniejszego Regulaminu. Zaznaczyły w formularzu kategorię Konkursu, w której chcą startować. Uczestnicy Konkursu mogą startować w więcej niż jednej kategorii.

5. Wyrażają zgodę na przeprowadzenie przez członków Kapituły wizytacji przedsiębiorstwa.

6. Wniosły opłatę konkursową w wysokości zgodnej z §8 Regulaminu Konkursu.

§4

Sekretariat Konkursu

Sekretariat Konkursu  mieści się  w  siedzibie  Kraśnickiej Izby  Gospodarczej  przy  ulicy  Mostowej 2

w Kraśniku.

Tel. kom.: 605 401 345; 516 749 160

E-mail.: kigkrasnik@wp.pl

Sekretariat pełni funkcje administracyjne.

§5

Kapituła Konkursu

1. Członkowie Kapituły zostaną powołani przez Prezesa KIG, spośród kandydatur wytypowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu kraśnickiego, współorganizatorów konkursu.

2. Osoby te pochodzić będą z następujących instytucji:

- Kraśnicka Izba Gospodarcza – 1 osoba;

- Starostwo Powiatowe w Kraśniku – 1 osoba;

- Urzędy miast i gmin powiatu kraśnickiego, które podpisały porozumienie o współorganizacji - po 1 osobie.

3. Kapituła może liczyć do12 osób.

4. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej, a Wiceprzewodniczącym przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

5. Posiedzenia Kapituły zwołuje pisemnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. Kapituła pracuje tylko w okresie trwania konkursu.

§6

Przebieg Konkursu

Konkurs ,,DOBRE BO KRAŚNICKIE 2014" przebiega w 3 etapach, terminarz określony jest w punkcie §7.

1. Etap I :

- ogłoszenie konkursu przez Kapitułę;

- wystosowanie do przedsiębiorstw zaproszeń do udziału w Konkursie;

- udzielenie wszelkich informacji związanych z Konkursem (regulamin, załączniki dostępne na stronie internetowej);

- przyjmowanie zgłoszeń z kompletami materiałów.

2. Etap II :

- weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym.

Kapituła Konkursu ma prawo odrzucić z Konkursu firmy, które nie spełniają podstawowych kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.

- ocena przedsiębiorstw w oparciu o dostarczone materiały;

- przyznanie odpowiedniej ilości punktów;

- wskazanie firm kwalifikujących się do drugiego etapu Konkursu.

3. ETAP III :

- weryfikacja listy uczestników Konkursu obejmujących firmy, które uzyskały największą ilość punktów oraz które w ocenie Kapituły zasługują na wyróżnienie. O ilości firm na liście laureatów decyduje Kapituła Konkursu, biorąc pod uwagę ilość firm biorących udział w II edycji Konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE” oraz ogólny poziom uzyskanych wyników  stanowiących podstawę oceny;

- Kapituła Konkursu na podstawie raportów z kontroli wizytacji wymienionej niniejszym Regulaminie dokonuje wyboru firm wśród laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach, którym przyznane zostaną statuetki.

§7

Terminy organizacji Konkursu

Przedmiotem oceny w Konkursie „DOBRE BO KRAŚNICKIE” są wyniki uzyskane przez firmy w roku kalendarzowym 2013. Konkurs będzie zorganizowany w terminach:

1. Ogłoszenie Konkursu i zaproszenie firm do udziału –  28 luty 2014r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń wraz z kompletem materiałów konkursowych - do 31 sierpnia 2014 r.

3. Ocena merytoryczna zgłoszonych firm przez Kapitułę – do 15 września 2014r.

4. Wizytacja (w razie potrzeby) firm wytypowanych do II etapu przez przedstawicieli Kapituły - do 30 września 2014r.

5. Wyłonienie przez Kapitułę Laureatów Konkursu ,Uroczysta Gala Konkursu, uroczyste wręczenie nagród i Bal Laureatów Konkursu – 17 październik 2014 r.

§8

Opłaty konkursowe

Zgodnie z pkt. III warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wniesienie opłaty.

Opłata wstępna – weryfikacyjna 200 zł.

Opłata za udział w każdej dodatkowej ponad jedną kategorii Konkursu 100 zł za drugą i każdą następną.

Opłaty  dokonywane  są   przez   uczestników  w   terminie  14  dni od  daty   zgłoszenia   do    Konkursu i wystawieniu przez Organizatora Rachunku.

§9

Kategorie konkursowe

Kapituła Konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw w kategoriach :

1. Firma promująca gminę/miasto, w której prowadzi działalność.

2. Firma, której działalność promuje powiat kraśnicki.

3. Firma, której działalność promuje województwo lubelskie.

4. Firma najbardziej zaangażowana w działalność charytatywną.

5. Najlepszy produkt  Ziemi Kraśnickiej.

 

Klasyfikacja przedsiębiorstw do poszczególnej kategorii dokonana jest na podstawie wyboru kategorii w deklaracji, podanej przez firmę w formularzu oraz weryfikacji tego wyboru przez Ocenę Kapituły.

W pierwszym etapie Konkursu firmy oceniane są na podstawie formularza i dokumentów stanowiących stosowne załączniki. Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu poddane będą dodatkowo wizytacji przeprowadzanej przez przedstawicieli Kapituły.

Ocena dokonywana jest na podstawie danych z roku 2013 oraz czasu bezpośrednio poprzedzającego zgłoszenie uczestnika w Konkursie.

§10

Kryteria weryfikacyjne

1. Data zgłoszenia do konkursu, wypełnienia formularza i właściwość wyboru kategorii- od 0 do 3 pkt.

2. Udokumentowanie w załączonych materiałach znaczenia firmy w wybranej kategorii (opis, załączniki, dyplomy, nagrody, notatki prasowe itp.) – od 0 do 5 pkt.

3. Terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów – oświadczenie - od 0 do 2 pkt.

4. Terminowość regulowania zobowiązań publiczno–prawnych -oświadczenie- od 0 do 2 pkt.

5. Wyróżnienia, nagrody, certyfikaty jakości uzyskane przez firmę- od 0 do 5 pkt.

6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa – od 0 do 3 pkt.

7. Działalność charytatywna i społeczna oraz etyka działalności firmy - od 0 do 3 pkt.

8. Warunki pracy (bezpieczeństwo, możliwość podnoszenia przez pracowników kwalifikacji, spory sądowe z pracownikami, warunki socjalne) i estetyka obiektów przedsiębiorstwa - od 0 do 5 pkt.

Kapituła Konkursu przy przyznawaniu punktacji w poszczególnych kryteriach bierze pod uwagę ogólne tendencje i wyniki na rynku kraśnickim w przekroju poszczególnej sytuacji gospodarczej regionu i całej gospodarki.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do II etapu Konkursu jest uzyskanie przynajmniej połowy możliwych punktów przez firmę na podstawie oceny Kapituły.

§11

Nagrody

Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu i pozytywnie zweryfikowane otrzymują Certyfikat Laureata Konkursu "DOBRE BO KRAŚNICKIE".

W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia na rok 2014/2015 dla firmy, która uzyska najwyższą ocenę Kapituły po weryfikacji dokonanej w drugim etapie Konkursu.

Firmy biorące udział w Konkursie mają prawo przez okres jednego roku od chwili wręczenia nagród do wykorzystywania logo Konkursu wraz z tytułem. Wzór graficzny logo każdorazowo przekaże nagrodzonym Organizator Konkursu.

Logo firm, które otrzymają statuetki zostaną zamieszczone na stronach internetowych członków Kapituły.

Przedstawiciel firmy Laureata Konkursu zostanie Gościem Honorowym Uroczystej Gali Konkursu i Balu Laureatów. Dla pracowników i członków rodzin Laureatów za udział w Balu Laureatów będą do nabycia odpłatne karty uczestnictwa.

§12 

Postanowienia końcowe

a). Kapituła Konkursu ,,DOBRE BO KRAŚNICKIE" zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych tytułów w przypadku powzięcia udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone podmioty działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w formularzu konkursowym informacji nieprawdziwych. Opłaty wniesione przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi.

b). Przedsiębiorstwa przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.

Regulamin Konkursu został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

 

 

                                                                                                 Prezes Zarządu KIG

                                                                                                 Wiesław Michałowski